K poskytování služeb využíváme cookies. Procházením webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací.

zavřít
Můžete začít psát.
Výsledky hledání se objeví zde.

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen ,,obchodní podmínky“) obchodní společnosti PURGURU s.r.o., IČ: 09777202, se sídlem Bohunická 403/55 a, Horní Heršpice, 619 00 Brno, zapsaná ve spisové C 120866 vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen ,,prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na adrese www.purguru.cz (dále jen,, webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2. Rozdílná ustanovení lišící se od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě, případně ve smlouvě o dílo. Rozdílná ustanovení v kupní smlouvě mají přednost před obchodními podmínkami.

1.3. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, případně smlouvy o dílo. Kupní smlouva, nebo Smlouva o dílo a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4. Prodávající může znění obchodních podmínek upravovat nebo aktualizovat. Tímto ustanovením však nejsou dotčena práva a povinnosti, která vznikla po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.

UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1. Objednávku v internetovém obchodě může provést jak neregistrovaný zákazník, tak i registrovaný zákazník na základě svého uživatelského účtu.

2.2. V případě registrace, kterou zákazník provede na webové stránce může přistupovat do svého uživatelského účtu a může kupující provádět objednávání zboží.

2.3. Kupující je povinen při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží uvést správné a pravdivé kompletní údaje. V případě změny je kupující povinen údaje uvedené v uživatelském účtu aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné a úplné.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho uživatelského účtu. Kupující nemá právo umožnit použití uživatelského účtu třetím osobám.

2.5. Kupující bere na vědomí, že s ohledem na nutnou údržbu vybavení prodávajícího, nebo nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, nemusí být účet dostupný nepřetržitě.

3.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY – OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

3.1. Veškeré zboží umístěné v internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2. Internetový obchod na webovém rozhraním obsahuje informace o zboží, a to včetně cen za jednotlivého zboží a také nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty (DPH) a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není nijak omezena možnost prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3. Internetový obchod (webové rozhraní) obsahuje také informace o nákladech spojených s dopravou a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s platbou a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno na území České republiky.

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávku ve webovém rozhraní internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje informace o:

  • 3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do nákupního košíku webového rozhraní internetového obchodu),
  • 3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží a také údaje o zvoleném způsobu doručení objednávaného zboží
  • 3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5. Před potvrzením a zasláním objednávky prodávajícímu může kupující zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to s ohledem na možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“.

 Údaje uvedené v objednávce považuje prodávající za správné. Prodávající obratem po obdržení objednávky kupujícímu potvrdí obdržení elektronickou poštou, a to na e-mailovou adresu kupujícího, kterou uvedl do v uživatelském účtu nebo do objednávky (dále jen „e-mailová adresa kupujícího“).

3.6. Prodávající je vždy oprávněn u objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, termín dodání aj.) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky, a to například písemně či telefonicky.

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením potvrzení přijaté objednávky, které je zasláno kupujícímu zaláno od prodávajícího elektronickou poštou, a to na adresu e-mailové pošty kupujícího.

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupující si hradí sám náklady vzniklé při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory).

4.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit (pouze u zboží, které není upraveno nebo vyrobeno na míru, například náhradní díly), a to do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo je dodání objednávky z několika částí, začíná běžet tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno písemně ve výše uvedené lhůtě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny Korespondenční adresa) prodávajícího či na e-mailovou adresu prodávajícího info@purguru.cz

  • 4.2.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese si kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Včetně případu, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  • 4.2.2. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Kupující má také nárok na vrácení finančních prostředků za dopravné v nejnižší nabízené výši, v případě, že si zvolil dražší způsob dopravy. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit částku za zboží kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu bylo odesláno.

 

 

5.

ÚHRADA KUPNÍ CENY

5.1. Kupní cena je kupujícímu stanovena výpočtem v automaticky v internetovém obchodě provozovaném na webové stránce www.purguru.cz, nebo případně individuální cenovou nabídkou prodávajícího v písemné formě. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH a včetně balného. Sazba DPH je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se sazba DPH do uzavření kupní smlouvy, popř. do odeslání zboží změní, je kupující povinen uhradit nedoplatek kupní ceny, případně je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího s dotazem, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek.

5.2. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím nelze vzájemně kombinovat.

5.3. Kupující uhradí částku za zboží ve výši 100 % předem za pomocí vybrané platební metody v košíku. (bankovním převodem na základě zálohové faktury na účet prodávajícího, nebo automaticky platbou přes platební brány: PayPal nebo The Pay)

5.4. V případě individuální domluvy je při objednávce nad 50 000 Kč možné uhradit zálohu ve výši 50 % předem a doplatek při převzetí zboží. Nebo je možné sjednat individuální podmínky s prodávajícím. Ostatní ustanovení zůstávají beze změny.

5.5. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží. Faktura je zaslána v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího nejpozději do 48 hodin po obdržení platby.

5.6. Twisto - Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČO: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO“.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO“.

6.

DODACÍ PODMÍNKY

6.1. Doprava je zpoplatněná dle ceníku viz. ceník dopravy. Prodávající si vyhrazuje právo určit přepravní společnost, a to na základně rozměrů daného produktu. Našimi smluvními dopravci jsou ČSAD Hodonín (Toptrans), DPD, nebo Česká pošta. V případě, že je způsob dopravy změněn na základě požadavku kupujícího, veškerá rizika a náklady spojené se změnou dopravy přebírá kupující. Změnu je možné provést pouze v případě, že daný dodavatel služby nabízí.

6.2. Prodávající je povinen dodat zboží na místo určené kupujícímu v objednávce a kupující je povinen převzít zboží při dodání.

6.3. Termín dodání je uveden u každého výrobku, termíny dodání se mohou u jednotlivých produktů lišit v závislosti na složitosti výroby a termínu dodání výrobce. V případě, že kupující objednává větší množství zboží, nebo celkové množství objednaného zboží přesáhne výrobní kapacitu dodavatele, je prodávající oprávněn termín dodání změnit a přizpůsobit možnostem výrobce, kupující je o této změně informován písemně nebo telefonicky.

6.4. Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad je neprodleně oznámit dopravci a tyto závady uvést na přepravní protokol. V případě zjevného porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zboží od dopravce převzít.      

  • 6.4.1. Podpisem dodacího listu dopravci kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemusí být brát zřetel.

6.5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující či objednatel přejímá vlastnické právo k obalu zboží.

 

7.

ZÁRUKA A REKLAMACE

7.1. Není–li výslovným prohlášením prodávajícího poskytnuta záruční lhůta delší, činí záruční lhůta 24 měsíců ode dne dodání zboží kupujícímu. Pro uplatnění záruky je zákazník povinen předložit daňový doklad od prodávajícího – fakturu, která slouží i jako záruční list. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé neodbornou manipulací ze strany uživatele. Reklamace se řídí dle platného zákoníku, pokud není prodávající schopen závadu na výrobku odstranit, obdrží kupující nový výrobek. Pokud není možné nový výrobek dodat,  bude navrácena celá uhrazená částka převodem na jeho bankovní účet do 10 pracovních dnů.

Pro získání leté záruky je třeba dodržet zásady správné manipulace dle pokynů. U PurBoxů je třeba zapravení do fasády nejpozději do 3 měsíců a do finalizace fasády musí zůstat uvnitř boxu vymezovací rozpěrky

7.2 Nebezpečí škody na věci přechází na spotřebitele převzetím zboží.

  • 7.2.1. V případě, že zákazník zjistí poškození zboží až po otevření balíku, je nutné toto poškození hlásit neprodleně prodejci, a to nejpozději do 3 dnů od zjištění vady. Je potřeba toto oznámení zaslat písemně na e-mailovou adresu: info@purguru.cz, a to včetně fotografie poškození. V případě pozdější reklamace na poškození při dopravě, nemusí být na takovou reklamaci brán zřetel – dle čl. 6.5.
  • 7.2.2. V případě, že se sjedná oprava produktu, zajistí prodávající svoz od kupujícího na své náklady. A od nahlášení reklamace běží reklamační lhůta 30 dní, do které je povinen prodávající opravit závadu a zaslat zboží zpět kupujícímu. O celkovém průběhu reklamace je kupující informován ihned nebo ve složitějších případech do 3 dnů od přijetí reklamovaného zboží. Prodávající písemně informuje spotřebitele o právu z vadného plnění nejpozději do 24 hodin od nahlášení vady a jeho řešení zašle na e-mail uvedený v objednávce. Spotřebitel bude vyrozuměn o vyřízení reklamace (ukončení) elektronicky na e-mailovou adresu. Pokud prodávající nekontaktuje elektronicky, e-mailem“ kupujícího do 30 dní, má se za to, že vada je neodstranitelná a kupující tak může nárokovat cenu produktu zpět.
  • 7.2.3. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (PURGURU s.r.o., Termesivy 139, 580 01 Havlíčkův Brod), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží.

7.3. Barevné provedení v internetovém obchodě jsou pouze orientační. Odstín se může lišit vzhledem k nastavení monitoru, samotné zobrazovací technologii a kalibraci barev. Na případnou reklamaci z důvodu výběru nevhodné barvy dle vzorníku zobrazeného elektronickou cestou nemůže prodávající brát zřetel a přistoupit.

 

8.

VYMĚŘENÍ A MONTÁŽ

8.1. K vámi zadané objednávce (pouze venkovní stínění) je možné využít službu vyměření a montáž našimi externími techniky. V takovém případě dochází k uzavření smlouvy o dílo a sjednání individuálních podmínek. Pokud by se vyměření lišilo, bude vždy po souhlasu zákazníka upravena objednávka. Zákazník je povinen uhradit případný rozdíl v ceně dle aktuálního vyměření. Po uhrazení a odborném přeměření se zadává zboží do výroby a dle objednaného produktu jsou předběžné termíny pro montáž našimi techniky. Berte prosím na vědomí, že produkty objednané v letní sezóně, můžou mít delší termín výroby i samostatné montáže. Montáž provádí pracovníci společnosti LUXURY CZ, s.r.o, případně smluvní partneři.

8.2. Za vyměřené rozměry našimi externími techniky bereme zodpovědnost a u této služby a poskytujeme i standardní záruku na servis produktu, který je stejný jako záruka samostatného produktu.

Jakákoli reklamace produktu spadá pod odstavec 7 (Záruka a reklamace) těchto obchodních podmínek.

8.3. Tato služba v našem internetovém obchodě neslouží pro nezávislou konzultaci na místě.

 

9.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží až zaplacením celé kupní ceny.

9.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@purguru.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

9.4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

9.5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

10.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

11.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

11.1 Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

11.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

12.

DORUČOVÁNÍ

12.1. Kupujícímu můžou být informace doručovány na jeho e-mailovou adresu.

 

13.

OVĚŘENO ZÁKAZNÍKY

13.1 Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš internetový obchod zapojen. Tento dotazník je  vám zasílán pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas.

13.2 Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

 

14.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Strany kupní smlouvy se dohodly, že všechny spory vznikající mezi nimi z takové smlouvy, jejíž součástí jsou i tyto VOP, a v souvislosti s ní, nebo s jejím uzavíráním, budou rozhodovány výlučně u soudů ČR, jejíž místní příslušnost bude výlučně určena dle sídla prodávajícího ke dni podání žaloby. Volbou příslušnosti podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby příslušnosti jinak použila dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 ze dne 12.12.2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Nařízení Brusel I bis).

14.2. Pokud vztah založený uzavřenou kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

14.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

14.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.